Telegraphers Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

Telegraphers kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

telegrapher [Brit ˈtɛlɪˌɡrɑːfə, tɪˈlɛɡrəfə, Am təˈlɛɡrəfər, ˈtɛləˌɡræfər] İSİM

telegraphese [Brit ˌtɛlɪɡrəˈfiːz, Am ˌtɛləɡræˈfiz] İSİM

I.telegraph [Brit ˈtɛlɪɡrɑːf, Am ˈtɛləˌɡræf] İSİM

telegraphically [Brit tɛlɪˈɡrafɪkli, Am ˌtɛləˈɡræfək(ə)li] ZARF

telegraphy [Brit tɪˈlɛɡrəfi, Am təˈlɛɡrəfi] İSİM

telegraphist [Brit tɪˈlɛɡrəfɪst, Am təˈlɛɡrəfəst] İSİM

telegraphic [Brit tɛlɪˈɡrafɪk, Am ˌtɛləˈɡræfɪk] SIFAT

Telegraphers PONS sözlüğünde

Telegraphers kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文