d'orientation Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

d'orientation kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

orientation [Brit ˌɔːrɪənˈteɪʃ(ə)n, ˌɒrɪənˈteɪʃ(ə)n, Am ˌɔriənˈteɪʃ(ə)n] İSİM

self-representation [Brit ˌsɛlfrɛprɪzɛnˈteɪʃ(ə)n, Am ˌsɛlfˌrɛprəˌzɛnˈteɪʃ(ə)n] İSİM

I.disorientate [Brit dɪsˈɔːrɪɛnteɪt, Am dɪsˈɔriənˌteɪt] FİİL geçişli

I.representation [Brit ˌrɛprɪzɛnˈteɪʃ(ə)n, Am ˌrɛprəˌzɛnˈteɪʃ(ə)n] İSİM

augmentation [Brit ɔːɡmɛnˈteɪʃ(ə)n, Am ˌɔɡmɛnˈteɪʃ(ə)n] İSİM (gen)

fermentation [Brit fəːmɛnˈteɪʃ(ə)n, Am ˌfərmənˈteɪʃ(ə)n] İSİM

fragmentation [Brit fraɡmɛnˈteɪʃ(ə)n, Am ˌfræɡmənˈteɪʃ(ə)n] İSİM

experimentation [Brit ɪkspɛrɪmɛnˈteɪʃ(ə)n, Am ɪkˌspɛrəmənˈteɪʃ(ə)n] İSİM

d'orientation PONS sözlüğünde

d'orientation kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

orientation [ˌɔ:riənˈteɪʃən, Am ˌɔ:rienˈ-] İSİM no pl

ostentation [ˌɒstenˈteɪʃən, Am ˌɑ:stənˈ-] İSİM no pl pej

instrumentation [ˌɪnstrʊmenˈteɪʃən, Am -strə-] İSİM no pl MUS, TECH

ornamentation [ˌɔ:nəmenˈteɪʃən, Am ˌɔ:r-] İSİM no pl form

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文