the Oxford İspanyolca Sözlüğünde

the kelimesinin çevirisi İngilizce»İspanyolca sözlüğünde

II.the ZARF + comp [Am ði, ðə, Brit ðə, ðɪ, ðiː]

stick-in-the-mud [Am ˈstɪk ɪn ðə ˌməd, Brit ˈstɪkɪnðəˌmʌd] İSİM inf

top-of-the-line [Brit ˌtɒpəvðəˈlʌɪn], Brit also top-of-the-range [ˌtɑːpəvðəˈreɪndʒ, ˌtɒpəvðəˈreɪndʒ] SIFAT

theater-in-the-round, theatre-in-the-round Brit [Am ˌθiədərənðəˈraʊnd, Brit ˌθɪətərɪnðəˈraʊnd] İSİM U

under-the-counter [Am ˌəndərðəˈkaʊn(t)ər, Brit ˌʌndəðəˈkaʊntə] SIFAT attr

dyed-in-the-wool [Am ˌdaɪdɪnðəˈwʊl, Brit ˌdʌɪdɪnðəˈwʊl] SIFAT attr

glow-in-the-dark [Am ˌɡloʊɪnðəˈdɑrk, Brit ˈɡləʊɪnðəˌdɑːk] SIFAT

hunt-the-slipper [Brit ˌhʌntðəˈslɪpə], hunt-the-thimble [-ˈθɪmbəl] İSİM Brit

the PONS sözlüğünde

the kelimesinin çevirisi İngilizce»İspanyolca sözlüğünde

II.the [ðə, stressed, before vowel ði:] ZARF (in comparison)

off-the-peg [ˌɒfðəˈpeg, Am ˌɑ:f-] SIFAT Brit, off-the-rack [ˌɒfðəˈræk, Am ˌɑ:f-] SIFAT Am

over-the-counter [ˌəʊvəðəˈkaʊntəʳ, Am ˌoʊvɚðəˈkaʊnt̬ɚ] SIFAT

out-of-the-way [ˌaʊtəvðəˈweɪ, Am ˌaʊt̬əvðəˈ-] SIFAT

the PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

the Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文